مرکز رشد شهید فخری زاده | قائمشهر

خلاصه ای از فعالیت های این مراکز را در پست های زیر مشاهده می کنید.

نخبه پروری و حمایت مادی و معنوی از طرح های نخبگان استان مازندران
پیمایش به بالا