درون سازمانی و بازدیدها

در این صفحه می توانید با مسئولین سازمان بسیج علمی آشنا شوید و بازدید های عمومی نخبگان و پژوهشگران استان مازندران با ریاست سازمان را مشاهده کنید.

خدمت سربازی
پیمایش به بالا