پیش نویس سند راهبردی توسعه فناوری مواد و ساخت ‌پیشرفته درحال تدوین است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،رضا نقی زاده مجری پروژه ‘ تدوین پیش نویس سند ملی توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته گفت: دستیابی به سهم مناسبی از تجارت جهانی با استفاده از فناوری مواد پیشرفته یکی از اهداف تدوین سند راهبردی درحوزه توسعه فناوری مواد وساخت پیشرفته قلم داد می شود
وی بیان کرد: با استفاده ازمزایای فناوری مواد پیشرفته می‌توان به ارتقای کیفیت زندگی مردم دربخش های مختلف از جمله سلامت، محصولات صنعتی و محیط زیست کمک کرد، حوزه های فناورانه در بخش مواد و ساخت پیشرفته یکی از نیازهای مبرم صنایع داخلی است و در حوزه های راهبردی در کشور نقش کلیدی بازی می کند.
وی اظهارکرد: فناوری های مواد درکشوراز تکیه بر منابع اولیه، ارزش افزوده کم و با فناوری محدود باید به سمت تولیدات مبتنی بر دانش فنی و با ارزش افزوده بالا در صنایع مختلف و راهبردی حرکت کند،تدوین سند راهبردی توسعه فناوری در این حوزه و نقشه راه تحقق آن از ابزارهای مناسب جهت نیل به اهداف توسعه اقتصاد دانش بنیان درکشوراست.
وی تاکید کرد: تحقق اقتصاد دانش بنیان ومقاومتی درکشورنیازمند توجه به فناوری های راهبردی چون فناوری مواد و ساخت پیشرفته است که فناوری راهبردی و زیرساختی به حساب می آید.
وی اهداف این پروژه را تبیین وضعیت کنونی و مطلوب فناوری مواد و ساخت پیشرفته با توجه به مطالعات ملی و بین المللی، تعیین اولویت ها و راهبردهای اصلی رسیدن به وضع مطلوب و در نهایت تدوین سند ملی توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته و ترسیم نقشه راه تحقق سند بیان کرد.
نقی زاده با اشاره به اینکه پروژه ذکرشده دارای پنج فاز است بیان کرد: درفازنخست به شناخت وضعیت کنونی و مطلوب با توجه به مطالعات ملی و بین المللی پرداخته می شود ودرخت فناوری حوزه مواد وساخت پیشرفته به همراه اولویت های آن تا حد زیادی دراین فاز مشخص می شود، درفاز دوم ارکان جهت ساز سند مورد بررسی قرار می گیرد و در فاز سوم سند راهبردی تدوین می شود.
وی بیان کرد: البته مدل تدوین سند به گونه ای طراحی شده که بتوان بیشترین مشارکت از خبرگان امر را در قالبی علمی و عملیاتی به همراه داشت، فاز چهام و پنجم پروژه نیز به تدوین نقشه راه تحقق سند می پردازد
نقی زاده درباره اقدامات انجام شده درراستای انجام پروژه گفت: بخش قابل توجهی ازتجزیه وتحلیل وضعیت کنونی مواد و ساخت پیشرفته درسطح ملی وبین المللی وتدوین درخت فناوری حوزه تاکنون انجام پذیرفته است تا بهمن ماه سال جاری پیش نویس سند جهت طی مراحل قانونی آماده خواهد شد.ایرنا/

پیمایش به بالا