جایگاه ایران در اکوسیستم کارآفرینی نوپا/رتبه ۲۳ در ایجاد استارتاپ

.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، وضعیت کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا در ایران، مطابق با گزارش دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)، در مقایسه با سایر کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶ مورد بررسی قرار گرفته است.

وضعیت اکوسیستم کارآفرینی به محورهایی چون حمایتهای مالی کارآفرینانه، سیاستهای حمایتی دولت، قوانین دولتی (قوانین مالیاتی و بروکراسی اداری)، برنامه های کارآفرینی دولت، آموزش کارآفرینی در مدارس و دانشگاهها، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی ، زیرساخت فیزیکی، تجاری و قانونی، بازبودن و پویایی بازار داخلی و انتقال تحقیق و توسعه معطوف است.

بررسی ها نشان می دهد که ایران در این محورها به لحاظ زیرساخت فیزیکی و پویایی بازار داخلی وضع خوبی در میان کشورهای دیگر دارد، اما به لحاظ برنامه های کارآفرینی دولت، بازبودن بازار داخلی و زیرساختهای تجاری و قانونی، فاصله بسیاری با کشورهای موفق در این بخش دارد.

در این بخش کشور آمریکا و آلمان مولفه های مثبتی دارند و ایران به لحاظ رسیدن به این مولفه ها در رده کشور برزیل است. اما کشوری مانند ترکیه در همسایگی ایران از این حیث از کشور ما پیش است.

در شاخص جهانی کارآفرینی مطابق با گزارش موسسه کارآفرینی و توسعه جهانی GEDI رتبه ۸۵ به کارآفرینی ایران تعلق گرفته و در این جدول آمریکا رتبه اول را به خود اختصاص داده است. در این رده بندی رتبه ٧ مربوط به کشور استرالیا، رتبه ١٢ مربوط به کشور  آلمان و رتبه ٢٧ مربوط به کره جنوبی است.

در جدول رتبه بندی کارآفرینی و توسعه جهانی، رتبه ۴۹ به کشور یونان، رتبه ۴۶ به ایتالیا و رتبه ۴٨ به چین اختصاص دارد و در رده های پایینتر لبنان با رتبه ۶٣ و هند با رتبه ۶٩ دیده می شود. در رده های آخر نیز کشور مصر با رتبه ٨١ و سنگال با رتبه ١٠٣ قرار دارند و رتبه ٨۵ برای ایران و رتبه ۹۸ در اختیار برزیل است.

در بررسی های انجام شده اما وضعیت کارآفرینی نوپا در ایران، وضعیت بهتری به نظر می رسد چرا که مطابق با گزارش کارآفرینی جهانی، جایگاه ایران در توسعه استارتاپها در رده بندی متوسط بوده و وضعیتی مشابه کشورهای چین و استرالیا دارد.

کارآفرینی نوپا به درصدی از افراد بزرگسال ۱۸ تا ۶۴ سال کشور اطلاق شده که در حال راه اندازی کسب و کار بوده و یا کسب و کارهای آنها بیش از ۴۲ ماه سابقه فعالیت ندارد.

برآوردها نشان می دهد که ایران از حیث کارآفرینی نوپا و توسعه استارتاپ در رتبه ۲۳ قرار دارد و وضعیتی مشابه کشور چین و استرالیا را ایجاد کرده است.

این بررسی ها حاکی از آن است که در بحث کارآفرینی نوپا، کشورهای سنگال، لبنان و برزیل در رده های پایین قرار دارند و ایران در سطح متوسط این جدول رده بندی دیده می شود.

در این بررسی ها مشخص شده که وضع ایران اما در شاخص خروج از کسب و کار نوپا مناسب نیست. خروج از کسب و کار عبارت است از تعطیلی یا فروش کسب وکاری که فرد قبلا آن را ایجاد یا مدیریت کرده است.

در این شاخص وضعیت ایران در حد کشورهایی مانند سنگال و لبنان بوده و از این حیث، اوضاع برزیل بهتر از ایران ارزیابی شده است.مهر/

پیمایش به بالا