اعلام طرح‌های مورد حمایت سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران/ صاحب پایان‌ نامه‌های کاربردی کسر خدمت دریافت می‌کنند

سازمان بسیج علمی و پژوهشی مازندران لیست طرح‌ها و پژوهش‌های مورد حمایت را اعلام کرد و صاحبان پایان‌ نامه‌های کاربردی که در لیست تعریف شده قرار بگیرند از کسر خدمت برخوردار می‌شوند.
این طرح‌ها شامل:
۱- جفت شدگی الکترومغناطیسی لایه های جو و رابطه آن با تغییرات اقلیمی منطقه
۲-ررسی رابطه بین وقوع زمین لرزه و تغییرات یونسفر
۳-پبش بینی زمین لرزه با استفاده از پارامترهای اقلیمی و میدان الکتریکی زمین
۴-مدل سازی کوپلینگ الکترومغناطیسی یونسفر و اتمسفر با استفاده از مدار جهانی زمین
۵-مطالعه رعد و برق و اثر آن بر یونسفر
۶-اثر آئروسول بر میکروفیزیک ابر
۷-تأثیر امواج کیهانی بر شکل گیری/میکروفیزیک ابر و رابطه آن با تغییرات اقلیم
۸-تأثیر امواج کیهانی بر یونسفر(تأثیر آن بر میزان یونش-شیمی و فیزیک یونسفر)
۹-مطالعه اثر نفوذ جریان بارهای الکتریکی سریع یونسفری بر میکروفیزیک ابر
۱۰-مطالعه دینامیک/میکروفیزیک ابر
۱۱-مطالعه شکل گیری ابر و تشکیل بارش
۱۲- میکروفیزیک ابر(تئوری، مدل ها و شبیه سازی)
۱۳- مطالعه شیمی ابر
۱۴- مطالعه فیزیک یونسفر
۱۵- مطالعه شیمی یونسفر
۱۶- الکترودینامیک ابر
۱۷- انتشار امواج مایکرویوو در یونسفر
۱۸- مطالعه و شبیه سازی انتشار امواج در موجبر زمین -یونسفر
۱۹- مطالعه اصلاح/اختلال/گرمایش یونسفری با استفاده از امواج فرکانس بالا (HF)
۲۰- مطالعه مکانیزم های تولید امواج ELF/VLF در اتمسفر زمین
۲۱- تولید امواج ELF/VLF در فرآیند گرمایش HF یونسفر
۲۲- مطالعه حفره یونسفری ایجاد شده در فرآیند گرمایش یونسفری
۲۳- بررسی دینامیک یونسفر با استفاده از یادگیری ماشین
۲۴-بررسی گرمای اتمسفری فوقانی توسط شفق قطبی
۲۵- بررسی انتشار امواج مایکرویوو و RF در پلاسمای یونسفر
۲۶- طراحی و ساخت ابزارهای سنجش یونسفر
۲۷- طراحی و ساخت ابزارهای سنجش ابر
۲۸- مطالعه انتشار امواج آلفن یونسفری
۲۹- بررسی تأثیر یونسفر بر اتصال مجدد مغناطیسی و دینامیک مگنتوسفر
۳۰- مطالعه برهم کنش امواج آلفن و ذرات باردار سریع
۳۱-اثرات غیرخطی در برهم کنش موج-ذره در یونسفر
۳۲- اثرات غیرخطی(مانند تولید امواج هیبرید بالا) در فرآیند گرمایش یونسفر توسط HF
۳۳- مطالعه برهم کنش مگنتوسفر-یونسفر و تاثیر آن بر آب و وهوا
۳۴- مطالعه انتشار امواج ویسلر در کاواک یونسفر-زمین
۳۵- طراحی و ساخت ابزارهای اندازه‌گیری میدان الکتریکی بر روی زمین
۳۶-مطالعه الکتریسیته ابر
۳۷- مطالعه مدلهای پیش بینی تغییرات اقلیمی
۳۸- مطالعه رابطه الکتریسیته ابر(یا رعد و برق) و بارش (تئوری و مدل ها)
۳۹- اثرات فعالیت خورشیدی بر یونوسفر
۴۰- گرمایش و یونیزاسیون یونسفر توسط رعد و برق
۴۱- گرمایش الکترون های یونسفر توسط تابش الکترومغناطیسی حاصل از تخلیه رعد و برق
۴۲- مطالعه اثر امواج گرانی بر روی یونوسفر
۴۳- مطالعه اثر امواج گرانی بر دینامیک/شکل گیری ابر و رابطه آن با بارش
۴۴- مطالعه مکانیزم ها/دستگاه های موجود برای دستکاری یونسفر
۴۵- شبیه سازی پلاسمای فضایی(یوسنفر و مگنتوسفر)
۴۶-مطالعه گرمایش لایه ترموسفر(گرماسپهر)
۴۷-بررسی مدل های پیش بینی اقلیم در بلند مدت
۴۸-مطالعه آشفتگی های(دما و چگالی) یونسفری
۴۹- روش‌های پایش مداوم محتویات چگالی الکترونی(TEC) یونسفر
۵۰- ایجاد آزمایشگاه های زمین پایه یونسفر و ابر
۵۱- مطالعه شرایط منطقه مناسب در ایران جهت ایجاد پایگاه های گرمایش یونسفر

پیمایش به بالا