کود (کمپوست ) سبز

برای اینکه زمین را تقویت کنند یکی از گیاهان خانواده گل پروانه ای یا شبدر می کارند و وقتی شروع به گل دادن کرد زمین را زیرو رو می کنند . این کار باعث بوجود آمدن  مقدار کافی ازت و مواد پوسیده در خاک می شود.  گیاهان گل پروانه ای بوسیله غددی که روی ریشه های خود دارند ازت آزاد هوا را جذب کرده و در خود نگهداری می کنند و بوسیله آن ها ازت خاک را تقویت کرده و باعث رشد فراوان گیاهانی (مانند برنج ،جو ، گندم) که بعد می کارند می شوند. در نقاطی که کودهای حیوان و انواع دیگر در دسترس نباسند می توان از این روش استفاده کرد.

پیمایش به بالا