نقش مولفه های اجتماعی در کاهش نرخ بزهکاری

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران،، اجتماع، مجموعه ای از انسان ها که با یگدیگر زندگی می کنند و دارای انواع ارتباطات و دادوستدهای فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هستند و همه اشکال ساده و پیچیده آن دارای ساختار است.

ساختار اجتماع، عبارت است از نهادهایی که چگونگی دستیابی به منابع « قدرت »، « منزلت و موقعیت اجتماعی» و «ثروت»، مشخص می کنند و هم حقوق و وظایف افراد را تعیین می کند.

جوامع‌ بشری‌ در طول‌ تاریخ‌ با سرکوبی‌ و مجازات‌ آن‌ دسته‌ از افعال‌ یا ترک‌ افعالی‌ که‌ جرم‌ شناخته‌ می‌شده‌، واکنش‌ نشان‌ داده‌ است‌. پیشگیرى از جرم از طریق مولفه های اجتماعى شامل مجموعه اقدامات پیشگیرانه از جرایم است که به دنبال حذف یا خنثى کردن آن دسته از عواملى می باشد که در تکوین جرم موثر است.

این پژوهش به این نکته تاکید دارد، که مولفه های اجتماعی در پشگیری از جرم با ایجاد تحول در ساختارهای فرهنگی جامعه شهری و روابط اجتماعی و مداخله موثر در متغیرهای فرهنگی و اجتماعی تحقق پیدا می کند.

 محیط فرهنگی به عنوان فضای اصلی وقوع و تحلیل پدیده ها تاثیر قابل توجهی بر مولفه های پیشگیری اجتماعی از جرم دارد.

در انتها این پژوهش سعی شده است تا ضمن بررسی روابط میان مؤلفه­ های اجتماعی در کاهش نرخ بزهکاری و پیشگیری از وقوع جرم از طریق آزمون همبستگیپیرسون“، نتایج بدست آمده با مطالعات انجام شده در این زمینه مورد مقایسه قرار گیرند.

در ارتباط با فرضیات تحقیقمشخص شده است که در شهر بابل بین مؤلفه­ های اجتماعی(روابط اجتماعی، آگاهی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی)، با پیشگیری از وقوع جرم (مواد مخدر)، رابطه معنی داری وجود دارد.

 در ادامه به منظور بررسی رابطه بین ویژگی­های اجتماعی با پیشگیری از وقوع جرم (مواد مخدر)، در شهر بین ویژگی­های اجتماعی با پیشگیری از وقوع جرم (مواد مخدر)،  رابطه معنی­ دار برقرار است.

باتوجه به تحلیل یافته ها و نتایج حاصل از این پژوهش و به منظور افزایش امکان پیشگیری از جرم و کاهش نرخ بزهکاری در شهر بابل بیشنهاداتی ارائه می گردد.

*مشارکت اجتماعی همه شهروندان در پیشگیری از جرم و به صحنه کشیدن مردم برای کارهای جمعی و عمومی می توان گام های مؤثری در این زمینه برداشت.

*افزایش  آگاهی اجتماعی و احساس امنیت با استفاده از رسانه­ ها، ، با ایجاد ایستگاه­ های مطبوعاتی، ساخت کتابخانه، برپایی نشست­ های ماهیانه در مساجد و برگزاری جلساتی در مدارس برای والدین سطح آگاهی اهالی افزایش یابد.

*افزایش اعتماد اجتماعی و بالا بردن احساس امنیت با بهبود مولفه های سرمایه اجتماعی چون که بین احساس امنیت و ابعاد اعتماد مختلف اجتماعی در شهربابل همبستگی مستقیم و معنی­داری وجود دارد. با استفاده از سازو­کارهای فرهنگی و اجتماعی می­توان سطح اعتماد اجتماعی را بالا برد

*جهت افزایش سطح انسجام اجتماعی نهادهای آموزشی مانند، مدارس و دانشگاه ها با آموزش و ترویج زمینه­ های ارتقای انسجام در بین خانواده ها و افراد جامعه

* صدا و سیما با تولید و پخش برنامه­ های مختلف در جهت فرهنگ سازی بین مردم برای کمک و همیاری به دیگران و تقویت انسجام بین آنها اقدام کند.

* با شناسایی افراد محتاج و خانواده هایی که در معرض آسیب اجتماعی قرار دارند، می توان با کمک مشارکت مردمی ضمن تقویت حس مشارکت، انسجام اجتماعی را نیز بین اهالی بهبود بخشید. 

تهیه شده در : اداره برآورد اجتماعی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران 

پیمایش به بالا