گزارش تصویری جشنواره جهادگران «علم و فن آوری» مازندران/۱

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، جشنواره جهادگران «علم و فن آوری»استان برگزار شد.

tajlil 93tajlil 98tajlil 96tajlil 90tajlil 87tajlil 64

پیمایش به بالا