کشورهای دارای علم و فناوری بر صاحبان زور و قدرت، برتری دارند

معاون اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران با اشاره به اینکه در دوره های گذشته صاحبان زور و قدرت جایگاه و قدرت بیشتری در جهان داشتند، افزود: امروز کشورهایی که در عرصه علم و فناوری قدرت دارند، بر کشورهای صاحب زور و قدرت کنترل دارند.

خیریان پور با بیان اینکه کشورها از دو آفت آسیب پذیر بودند، اضافه کرد: کشورهایی که دارای علم و فناوری هستند از دو آفت جهالت و فاصله گرفتن از معنویت مبرا هستند.

پیمایش به بالا