توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین

و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است.

زمانی که فناوری های نوین مشمول تحریم قرار می گیرند و کشور های دشمن اجازه نمی دهند این فناوری ها به ایران برسند اگر از نخبگان و نیروهای کارآمد حمایت شود می توان این فناوری ها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد.

میدان دادن به نیروهای کارآمد در عرصه صنعت و تجارت و کشاورزی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط به گونهای باشد که نخبگان و نیروهای کارآمد بدون مانع کارهای خود را پیش ببرند.

آنچه جای نگرانی است تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی در خصوص موانع تولید و تجارت در داخل کشور است که گاهی شدیدتر از تحریم ها عمل می کند.

پیمایش به بالا