اردوی جهادی برگزار شد

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، اردوی جهادی به منظور رسیدگی و حصارکشی مرکز رشد و تحقیقات کشاورزی این سازمان برگزار شد.

براساس این گزارش زمین مورد نیاز برای مرکزرشد کشاورزی ساری از سوی سپاه استان اختصاص یافته و  در نزدیکی محل سپاه کربلای مازندران است.

مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران با بیان اینکه  استعداد و ظرفیت بالای کشاورزی استان از لحاظ شرایط آب و هوایی، زمین مستعد و همین طور تعداد ۱۵ هزار تحصیل کرده این رشته سبب شد تا مرکز رشد کشاورزی را راه اندازی کنیم،گفت:با توجه به اینکه یکی از اهداف اقتصادمقاومتی مورد تأکید رهبر فرزانه امنیت غذایی مردم است و این امر وابسته به کشاورزی علمی است، سعی داریم با فعالیت تحقیقاتی نخبگان و نوآوران در مرکز رشد به این هدف دست یابیم.

محمد هادی مؤذن بیان کرد:در مرکز رشد کشاورزی انواع گونه کشت به منظور علمی سازی کشاورزی و ترویج آن در میان مردم صورت می گیرد.

لازم به ذکر است، در سفر سال گذشته دکتر قدیانی، مسئول سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری کشور تخصیص زمین از طرف سپاه کربلا به مازندران محقق شد که پس از آن با پیگیری مؤذن ، مسئول سازمان و دیدارهای متعدد با هیٔت رئیسه سپاه کربلا، زمینی برای مرکز رشد سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری استان مصوب شده بود.

o 1o.2o.3o.4

                                                                   

پیمایش به بالا