رزمایش سراسرس فضای مجازی شباب در سپاه کربلا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج علمی،پژوهشی و فناوری مازندران، با شروع ماه بهمن، سومین رزمایش سراسری فضای مجازی شباب در سطح پایگاهها، حوزه ها، نواحی مقاومت بسیج سراسر مازندران، کانون های اقشاری و ستاد سپاه کربلا به مدت ده روز آغاز به کار کرد.  

با ابلاغ سازمان بسیج  به منظور یکپارچه سازی  بسیجیان در شبکه اجتماعی ایرانی سروش  و همچنین فعال کردن سایت عملکردی  برای ارائه گزارشات نیرو های مقاومت بسیج این رزمایش با گستردگی در سراسر مازندران  انجام می شود.
911792 126
سومین رزمایش سراسری فضای مجازی شباب در سطح سپاه مازندران  با محور های مختلفی چون؛ فعال سازی نقاط اتصال شباب و شناسایی مغایرت های آماری با واقعیت و ثبت طرح های مجموعه های اندیشه ورز بسیج برگزار می گردد.
 در این رزمایش علاوه بر پیشنهادات و طرح ای فاخر، رده های برتر  رزمایش سراسری فضای مجازی شباب مورد تشویق قرار خواهند گرفت. بسیج/
پیمایش به بالا